ÇERKEZKÖY’DE 34,1 MİLYON TL’YE SATILIK ARSA!
Çerkezköy Mal müdürlüğü tarafından Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde yer alan 3 arsa satılacak.

Arsaların İhalesi 9 Haziran’da!

Konut ve eğitim alanı bulunan arsa cinsli taşınmazlar için ihale tarihi 9 Haziran 2017 olarak belirlendi. İhaleler aynı gün içinde 10:30, 14:30 ve 16:00’da yapılacak. Arsaların toplam satış bedeli 34 milyon 164 bin TL.

Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince gösterilen gün ve saatte Çerkezköy Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda satılacaktır. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin 08.06.2017 Perşembe günü saat 17:00’a kadar Çerkezköy Milli Emlak Servisine ulaşması şarttır.

1 – İhaleye iştirak etmek isteyenlerin usulüne uygun olarak hazırlayacakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirküleri, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2017 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname, ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
2 – Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3 – Şartname Çerkezköy Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz görülebilir.
4 – İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.