BEYOĞLU’NDAKİ TESCİLSİZ YAPILARA ARTIK KORUMA KURULU MÜDAHALE EDEMEYECEK
İBB Meclisi, Beyoğlu ilçesindeki tescilsiz yapılarda Koruma Kurulu’nu geçersiz bıraktı. Fatih’ten sonra, Beyoğlu’nda da bundan böyle tescilsiz yapılarla ilgili tüm projeler ilçe belediyesi tarafından onaylanacak. Yeni düzenlemeyle, tescilli kültür varlığının bulunduğu parseller dışında kalan alanlara Koruma Kurulu bakmayacak. Yeni düzenlemeyle, Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi, Cihangir, Galata, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe gibi tescilli yapıların bulunduğu bölgelerdeki tescilli yapılara komşu binalara ilişkin uygulanan Koruma Kurulu kararı iptal edildi. Bu alanlarda proje onayı, her türlü inşaat ve fiziki müdahaleler artık ilçe belediyesi tarafından yürütülecek.

Tescilli binalara komşu parsellere de Koruma Kurulu bakıyordu

Beyoğlu’nda binlerce yapıyı ilgilendiren ve İBB Meclis kararıyla iptal edilen koruma amaçlı plan notu şöyleydi: “Planlama bütününde yer alan parsellerde, eğer yanlarında önünde ve arkasında tescilli bir kültür varlığına komşuluk durumu yoksa ve planda sosyal donatı alanları dışında kalan alanlarda kalıyor ise, bu plan notlarına uyularak hazırlanan projelerin Beyoğlu Belediyesince onayı ile uygulama yapılacaktır. Parsellerde, yol geçse dahi, bu parsele cephe veren parsellerde, eğer yanlarında, önünde ve arkasında tescilli yapılmış bir kültür varlığına komşuluk durumu bulunuyor ise, ilgili koruma kurulu uygun kararı alınması zorunludur.”

Koruma Kurulu yerine belediye bakacak

Söz konusu düzenleme, İBB Meclisi’nde, 15 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilen “Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanım Koşulları” başlıklı, 25 Ocak 2017 tarihli Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararı doğrultusunda ve İmar ve Bayındırlık Komisyon’un, “Uygulamayı kolaylaştırıcı nitelik taşıdığından uygundur” yönündeki görüşü doğrultusunda oylanıp, oy çokluğuyla kabul edildi. Bundan böyle Fatih’te olduğu gibi Beyoğlu’nda da, tescilli parsellere komşu tescilsiz yapılarla ilgili plan değişikliklerine Kurul yerine, belediyelerin bünyesinde oluşturulan Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) bakacak.

İBB Meclisi’nin, 2016 sonunda aldığı kararla, Fatih’te, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı ve 1, 2 ve 3. derecede koruma bölgelerinin tamamındaki tescilli yapılar eskiden olduğu gibi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca, bunun dışında kalan, tescilli yapılara komşu parsellerdeki yapılar ve tescilsiz yapılar belediye tarafından değerlendiriliyor. Karar, tarihi yarımadada, 10 bin tescilli eser niteliğindeki yapıların etrafındaki 50 bin binayı ilgilendiriyordu.

Koruma Kurulları’nın görevleri:

1) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,

2) Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,

3) Sit alanlarının tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek,

4) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak,

5) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,

6) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak,

7) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak.