İşte imar affı yasasının tam metni!
Hükümet, imar affı yasasını meclisten geçirdi. Tek maddelik değişiklikle yaklaşık 12 milyon kaçak binanın bu sınıftan kurtulması mümkün hale geldi. İşte imar affı yasasının tam metni…

İşte imar affı yasasının tam metni!

İşte imar affı yasasının tam metni

Hükümet tarafından “imar barışı” olarak adlandırılan düzenlemenin tam metni aşağıdaki gibi;

MADDE 16- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16-

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31/12/2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.

Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.

Yapılan tespit sonucunda arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden yüzde üç oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır.

Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir.

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğunun muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir.

Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.

Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez. (Riskli alan kararının uygulanması)

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir.

Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.

Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir.

Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

Bu madde hükümleri, 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

İmar affı yasasının tam metnini BURADAN pdf formatında indirebilirsiniz.
6 Comments

 1. Benim 1000 MK. Arazi içerisinde bulunan 2 tane (bir tanesi deprem evi) evim var. Fakat arazinin tapusu yok.arazinin köy boşluğu olduğu muhtar tarafından bana söylendi. Bu arazinin tapusunu almam mümkünmüdür? Nasıl?

 2. 1997 yılında üçkatlı bina yapımı için plan çizdirip belediyeden inşat ruhsatı aldım.binayı 1998 yılıiçerisinde bitirdim.tapu alabilmek için inşat sigortalarını imkansızlıktan ödeyemedim .5 yıllık geçerli olan inşat ruhsatının günü dolalı çok oldu.imar affından yaralana bilirmiyim. üç katın tapu maliyeti nekadar olur.bir daire 110 m2 toplam 330 m2.

  • Tapu için kat mülkiyeti çıkarmalanız gerekir.

   330 metrekarenin yaklaşık inşaat maliyeti 330 bin tl.

   70 bin de arsa rayiç bedeli olsa toplamda 400.000 olur.

   Yapı Kayıt Belgesi için 12 bin, kat mulkiyeti icin de 24 bin ödemeniz gerekir.

   36 bin tl devlete ödeyeceğiniz yaklaşık tutar

 3. 9500 metrekare TARLA üzerinde 21 metrekare konteynerimiz var imar affı kapsamına girermi yapı ruhsatı alınabilirmi? konteyner sorusu arsa için sorulmuş olur demişsiniz bizimkisi TARLA olduğu için tekrar sorma gereği hissettim

  • İmar kanununa göre konteyner da bir yapı olaraka kabul ediliyor ve imara uygun olması gerekiyor.

   Tarlaya konteyner koyma hakkınız var ancak bir sürü prosedürü var. Bu prosedürler yerine Yapı Kayıt Belgesi alabilirsiniz.

   Yani tarlaya konteyner koyanlar da imar barışına başvurarak Yapı Kayıt Belgesi alabilir.

Bir Yorum Yazın